• PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van uw gegevens is voor ZAINZ media van groot principieel belang. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Verder willen we u informeren over uw rechten.

1. Contactgegevens
Verwerkingsverantwoordelijke:
ZAINZ media
Willem Dreeslaan 119
8161 ZC Epe
U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier:

functionaris voor gegevensbescherming:
functionaris voor gegevensbescherming
ZAINZ media
Willem Dreeslaan 119
8161 ZC Epe
Als u uw wettelijke rechten wilt doen gelden of als u algemene vragen heeft, neem dan contact op met of met de functionaris voor gegevensbescherming van ZAINZ media.

2. Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
a) Contractuele gegevens
Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u bij het plaatsen van uw bestelling aan ons verstrekt. Daarnaast slaan wij gegevens op over het bestel- en betalingsproces en verwerken we deze.

b) Gegevens die u opslaat op onze servers
Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u zelf opslaat wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit omvat ook het aanmaken van reservekopieën in onze backupsystemen.

c) Loggegevens
Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, verzendt het apparaat waarmee u de website bezoekt automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze servers. Dit is met name het geval wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u inlogt of wanneer u gegevens uploadt of downloadt. Loggegevens worden ook verzameld door onze servers wanneer bezoekers uw websites bezoeken. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, het type browser dat u gebruikt, de website die u daarvoor heeft bezocht, uw systeemconfiguratie evenals de datum en tijdsgegevens. We slaan IP-adressen alleen op voor zover dit nodig is voor de verlening van onze diensten. Zoniet worden de IP-adressen gewist of anoniem gemaakt. Wij bewaren uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt. De IP-adressen van de bezoekers van uw websites worden gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen. Dit maakt het voor ons mogelijk om aanvallen op te sporen en de website tegen aanvallen te verdedigen.

d) Cookies en pixels
Op verschillende plaatsen op onze website maken we gebruik van cookies en pixels.
Cookies zijn kleine identificatiebestandjes die een server opslaat op het eindapparaat waarmee u onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Ze bevatten informatie die kan worden opgevraagd bij gebruikmaking van onze diensten en die zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk maakt. Wij maken gebruik van zowel permanente als zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat ze niet langer nodig zijn voor hun doel en worden verwijderd.
Cookies dienen om onze diensten en het gebruik van bepaalde functies te verbeteren. Zo is het bestelproces van onze website alleen mogelijk met behulp van cookies en worden cookies ook gebruikt om op onze website statistische gegevens te verzamelen over onze website, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.

U kunt het opslaan van cookies te allen tijde verhinderen door dit zo in te stellen in de browser die u gebruikt. Zo vermijdt u op permanente wijze dat cookies worden opgeslagen. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde met behulp van een internetbrowser of ander software worden verwijderd. Dit is mogelijk bij alle gangbare internetbrowsers. Als u het gebruik van cookies in uw internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website worden gebruikt. Pixels zijn kleine afbeeldingen op webpagina’s waarmee logbestanden bijgehouden en loggegevens geanalyseerd kunnen worden. Deze worden vaak gebruikt voor statistische analyses.

We maken gebruik van de volgende tracking- en analysetools:
Google Analytics: Het bedrijf dat de Google Analytics-component exploiteert, is Google Inc.
Het doel is om de bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en voor ons online rapporten samen te stellen. Google Analytics slaat een cookie op via uw browser. Door een cookie op te slaan, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de browser automatisch gevraagd gegevens naar Google te verzenden. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens naar Google verzonden. Het door ons vastgestelde IP-adres wordt pas na anonimisering naar Google doorgestuurd. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van deze gegevens door Google. Hiertoe moet u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl een add-on downloaden voor uw browser en deze installeren.

Meer informatie en het huidige beleid van Google inzake gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en http://www.google.com/analytics/terms/nl.html . Een toelichting over Google Analytics vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/analytics/ .

Google Ads: De vennootschap die de diensten van Google Ads exploiteert, is Google Inc.
Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google via uw browser een zogenaamd conversiecookie op. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt voor identificatie. Als het cookie nog niet verlopen is, wordt het conversiecookie gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelmandje, op onze website werden bezocht. Dankzij het conversiecookie kunnen wij en ook Google nagaan of onze bezoekers via een AdWords-advertentie op onze site zijn beland en inkomsten hebben gegenereerd.
De gegevens en informatie die worden verzameld door middel van het conversiecookie worden ook gebruikt om het succes van de respectievelijke AdWords-advertenties te bepalen en om onze AdWords-advertenties te optimaliseren voor de toekomst. Noch wij noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google aan de hand waarvan bezoekers van onze website kunnen worden geïdentificeerd. Er worden geen persoonlijke gegevens naar Google verzonden. Het door ons vastgestelde IP-adres wordt pas na anonimisering naar Google doorgestuurd.
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen interessegebaseerde reclame van Google. Hiervoor moet u de link https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren. Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

Google Remarketing: Google Remarketing is een functie van Google Ads. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en om interesserelevante advertenties te tonen aan de internetgebruiker. De exploiterende vennootschap van de Google Remarketing-services is Google Inc.
Google Remarketing plaatst via uw internetbrowser een cookie. Dankzij de aanwezigheid van het cookie herkent Google de bezoeker wanneer deze onze internetsite weer bezoekt en hierna websites bezoekt die eveneens lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, meldt uw browser zich automatisch aan bij Google. Er worden geen persoonlijke gegevens naar Google verzonden. Het door ons vastgestelde IP-adres wordt pas na anonimisering doorgestuurd naar Google. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen advertenties van Google op basis van interesse. Hiervoor moet u de link https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.
Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

e) Reactiemogelijkheden op het blog
Wij bieden de gebruikers van ons blog de mogelijkheid om individuele reacties achter te laten op individuele blogberichten.
Indien een gebruiker een reactie achterlaat op het blog die op deze website wordt gepubliceerd, worden naast de reacties ook informatie over het tijdstip van het plaatsen van de reactie evenals de gebruikersnaam (het pseudoniem) gekozen door de persoon in kwestie opgeslagen en gepubliceerd. Het e-mailadres wordt eveneens gelogd. De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de wet of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dit vereist.

f) Sociale plug-ins
Op de pagina’s van ons blog maken we gebruik van de pictogrammen van de sociale netwerken “Facebook”, “Twitter” en “Google+”. Deze diensten worden aangeboden door Facebook Inc, Google Inc. en Twitter Inc. Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, zijn de snelkoppelingen statische links die geïntegreerd zijn door middel van een zogenaamd “Shariff”-project. Dit voorkomt dat uw gegevens naar sociale netwerken worden verzonden wanneer u onze website bezoekt. Een contact tussen u en het sociale netwerk wordt alleen tot stand gebracht als u actief op de knop klikt.

3. Rechtsgrondslag van de verwerking
Wij verwerken en gebruiken uw gegevens om het contract uit te voeren en onze diensten te verlenen, om onze diensten en onze websites te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften, om updates en upgrades te leveren, om u kennisgevingen betreffende de dienst te sturen, en om u te factureren en onze vorderingen te innen.

Artikel 6, I, letter a van de AVG dient voor ons als rechtsgrondslag voor de verwerkingshandelingen in het kader waarvan wij toestemming vragen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, I, letter b van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting die ons verplicht om persoonlijke gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is deze verwerking gebaseerd op artikel 6, I, letter c van de AVG. Ten slotte kunnen gegevensverwerkingen nog gebaseerd zijn op artikel 6, lid I, letter f van de AVG. Onder dat artikel vallen verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures mogen we met name gebruiken omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. Een rechtmatig belang wordt doorgaans geacht aanwezig te zijn wanneer de betrokkene klant is van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd is op artikel 6, I, letter f van de AVG, bestaat dit gerechtvaardigde belang in de uitvoering van onze commerciële activiteiten.

4. Categorieën van ontvangers
Registrars en registers: Voor domeinregistraties moeten we bepaalde persoonlijke gegevens doorsturen naar de registers. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van de registers en zijn grotendeels openbaar toegankelijk door ze via de whois-zoekopdrachten op te vragen bij de registers.

Incassobedrijven: Zij verzorgen incassodiensten voor ons.
Verwerkers: In het kader van de gegevensverwerking in opdracht geven wij als verwerkingsverantwoordelijke een aantal persoonlijke gegevens door aan onze verwerkers. Wij hebben de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd door afspraken te maken over de verwerking van uw gegevens. Onze verwerkers kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Verrichten van diensten: Dit omvat het verzenden van nieuwsbrieven, het afdrukken en verzenden van facturen, klantonderzoeken, betalingsdiensten, evenals de vernietiging van gegevensdragers.
Exploitatie van diensten, onderhoud van en zorg voor hardware en software
Wij geven gegevens alleen door aan autoriteiten en derden als de wetgeving dit voorschrijft of als een gerechtelijk bevel ons hiertoe verplicht. Informatie aan de autoriteiten kan worden verstrekt op basis van een wettelijke bepaling inzake risicopreventie of in het kader van strafrechtelijke vervolging. Derden verkrijgen alleen informatie wanneer een wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij inbreuken op het auteursrecht.

5. Duur van de opslag
Wij verwerken en bewaren persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het opslagdoel of voor zover de wet dit vereist. In de regel is het verwerkingsdoel bereikt zodra het contract ten einde loopt.

U kunt de gegevens die u zelf in onze diensten opslaat, wijzigen en verwijderen. Na beëindiging van het contract verwijderen wij de gegevens die zijn opgeslagen in de diensten.

Reservekopieën in onze backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist.

Sluit Menu